23/2013. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat

„Solymár szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című, KEOP-1.2.0/B/10-2011-0001 azonosító számú projekt keretében szennyvízhálózat építése a FIDIC Piros Könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerint - közbeszerzési eljárás

 

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Solymár szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című, KEOP-1.2.0/B/10-2011-0001 azonosító számú projekt keretében szennyvízhálózat építése a FIDIC Piros Könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására és az eljárás megindítására felhatalmazza a Polgármestert.
 
Kapják: képviselők,irattár
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
 
A képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő (11 fő) képviselők
10 igen szavazatával hozta meg.
Egy képviselő nem szavazott.